Integritetspolicy

Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för Unibap AB (publ.), ("Unibap") som ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

UNIBAP AB (publ.) Integritetspolicy

Hämta pdf-version av Unibaps integritetspolicy

1. Inledning

Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för Unibap AB (publ.), (“Unibap”) som ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy (“Integritetspolicyn”) beskriver Unibaps behandling av personuppgifter. Vi ber dig att noggrant läsa igenom Integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss.

Med Unibap bolag avses i denna Integritetspolicy även Unibaps dotterbolag Unibap Incentive AB om inte annat anges.

2. Integritetspolicyns tillämpningsområde

2.1 För vem gäller policyn

Denna Integritetspolicy är tillämplig på individer som är anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter. Olika kapitel kommer att vara relevanta för dig beroende på din relation till Unibap.

2.2 För vad gäller policyn

Denna Integritetspolicy reglerar hur Unibap samlar in och behandlar personuppgifter när du:

 • söker eller har tillträtt anställning
 • nyttjar vårt tjänsteutbud som är konsulttjänster
 • anmäler dig till vårt nyhetsbrev
 • som aktieägare anmäler dig till bolagstämma
 • har en fråga och/eller kontaktar oss
 • du besöker vår hemsida
 • är part i en affärsrelation såsom leverantör eller kund eller agerar som representant för
  leverantör eller kund

2.3 När gäller inte policyn

Integritetspolicy är inte tillämplig för de fall Unibaps tjänster annonseras på utomstående webbplatser som inte ägs eller administreras av Unibap.

3. Behandling av personuppgifter

Unibap hantering av personuppgifter beskrivs nedan baserat på din relation till Unibap.

3.1 För dig som är anställd

3.1.1 Ändamålen med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka Unibaps möjligheter att ingå avtal (Anställning) med dig. Unibap behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för Anställningen eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Det gäller även känsliga personuppgifter.

Unibap behandlar anställdas personuppgifter för att kunna:

 • administrera vår relation till dig (Anställningen)
 • erbjuda dig möjlighet att utföra arbetsuppgifter enligt specifika kundkrav
 • hantera eventuella ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister internt och
  gentemot Unibaps kunder och leverantörer
 • optimera Unibaps verksamhet

3.1.2 Personuppgifter

Genom att ingå avtal (Anställning) med Unibap godkänner du att Unibap behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte godkänner Integritetspolicyn ska du inte förse oss med personuppgifter, det kan dock komma att påverka Unibaps möjligheter att ingå avtal med dig.

Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter Unibap behandlar och hur Unibap kan komma att få eller inhämta dessa uppgifter.

3.1.2.1 Anställda

De personuppgifter vi kommer att behandla om dig, enligt den lagliga grund anställningsavtalet med dig utgör, består främst av löne- och kontouppgifter samt kontaktuppgifter till anhöriga.

Unibap kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan till exempel behöva behandlas för att Unibap ska kunna uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare utifrån de rättsliga förpliktelser lagen kräver av bolaget.

Det kan hända att du i samband med din anställning, på begäran av oss, kan komma att behöva godkänna ytterligare villkor för behandling av dina personuppgifter.

Utifrån Unibaps berättigade intresse av att kunna bedriva sin verksamhet och att vissa av Unibaps kunder ställer höga säkerhetskrav på individer, kan Unibap i vissa fall behöva utföra bakgrundskontroll, hälsokontroll och/eller drogtest på dig. Sådana kontroller kan komma att innehålla känsliga personuppgifter om dig och du kommer att bli ombedd att ge ditt godkännande innan en bakgrundskontroll, hälsokontroll eller ett drogtest utförs/ska utföras.

Som en del i en bakgrundskontroll kan Unibap be dig att inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret. Det är du själv som beställer ett sådant utdrag hos relevant myndighet. Det är alltid du själv som avgör om du vill beställa ett belastningsregisterutdrag. Väljer du att avstå kan det påverka dina möjligheter att bli aktuell för anställning eller arbeta med vissa kunduppdrag. Utdraget kommer att öppnas av dig tillsammans med Unibap. Informationen i ett belastningsregisterutdrag hanteras med yttersta konfidentialitet och kommer inte att sparas av Unibap. Resultatet kan emellertid komma att muntligen stämma av resultatet med Unibaps kund i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsten. Detta utifrån Unibaps berättigade intresse av att skydda sina intressen.

3.1.3 Sparande av personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling.

De uppgifter Unibap registrerar i Unibaps verksamhetssystem kommer att sparas under pågående avtalsrelation och därefter, i vissa fall, för en period som följer av lag.

Unibap kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör:

 • anställningsavtal, under innevarande anställning och därefter tio (10) år
 • kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för tio (10) år
 • kontrolluppgifter, tills dess att Unibap pensionsåtaganden upphört

3.2 För dig som är kund eller leverantör

3.2.1 Ändamålen med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka användningen av Tjänsten eller tillhandahållandet av Tjänsten.

Unibap behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för Tjänsten och för tjänster som leverantörer tillhandahåller åt Unibap eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Detta gäller även känsliga personuppgifter.

Unibap behandlar personuppgifter om kunders och leverantörers anställda för att:

 • ni ska kunna ta del av Tjänsten eller tillhandahålla andra tjänster till Unibap
 • administrera vår relation till er
 • Unibap ska kunna hantera sina skyldigheter gentemot er eller berörd individ, hantera
  ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden
 • möjliggöra framtida affärsrelationer

3.2.2 Personuppgifter

Genom att ingå affärsrelation eller avtal med Unibap godkänner du att Unibap behandlar, i tillämpliga delar, personuppgifter om era anställda och/eller leverantörer i enlighet med denna Integritetspolicy. Ni bekräftar även att ni innan lämnandet av godkännande av Unibap personuppgiftshantering i enlighet med denna Integritetspolicy informerat samtliga berörda individer i er organisation.

Om du inte godkänner Integritetspolicyn ska du inte förse oss med personuppgifter, det kan dock komma att påverka Unibaps möjligheter att ingå avtal med dig.

Unibap kan även begära att individen lämnar ytterligare personuppgifter än vad som anges nedan. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

3.2.2.1 Kunder

Unibap kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av Tjänsten samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer. Till grund för ovanstående behandling ligger Unibaps berättigade intresse av att tillhandahålla Tjänsten.

3.2.2.2 Leverantörer

Unibap kan komma att behandla kontaktpersoners och andra anställdas personuppgifter. Sådana personuppgifter utgörs bland annat av de uppgifter som angivits under punkt 3.2.2.1 (Kunder) och 3.1.2.1 (Anställda) och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet och uppföljningen av Tjänsten, för att säkerställa en bra leverans av tjänster till Unibap samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer. Till grund för ovanstående behandling ligger Unibaps berättigade intresse av att inleda eller bibehålla affärsrelationer.

3.2.3 Lagring av personuppgifter

Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. Unibap sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.

De uppgifter som Unibap registrerar i Unibap affärssystem, efter godkännande från er eller berörd individ, kommer att lagras under pågående avtalsrelation. Unibap kommer som huvudregel att spara personuppgifter som förekommer i kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för tio (10) år.

3.3 Personuppgifter för marknadsföringsändamål

Unibap kan komma att efterfråga ditt godkännande till att information som du förser Unibap med får användas i marknadsföringssyfte, enligt laglig grund för samtycke. Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. Unibap sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.

3.4 Personuppgifter från Övriga intressenter

Unibap kommer att efterfråga ditt godkännande till att spara information du förser Unibap med vid en anmälan om prenumeration på nyhetsbrev (enligt laglig grund för samtycke), anmälan till årsstämma för andra än aktieägare samt andra företagsarrangemang utifrån Unibaps berättigade intresse av att administrera företagsarrangemang. Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. Unibap sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.

3.5 Användande av Unibap webbplats

För en närmare beskrivning av den personuppgiftsbehandling som sker när du använder Unibap webbplats, se vår hemsida www.unibap.com.

4. Skyddet för personuppgifter

Unibap har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. Unibap anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Unibap regler för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

5. Delning av personuppgifter mellan bolag i Unibap

Unibap delar som huvudregel personuppgifter som härrör från anställd med dotterbolaget Unibap Incentive AB. Delning är nödvändig för att kunna utföra åtgärder inom beslutat personaloptionsprogram.

Känsliga personuppgifter delas som huvudregel inte mellan bolagen i Unibap. Innan en delning av känsliga personuppgifter sker gör Unibap alltid en bedömning om huruvida en sådan delning är nödvändig för syftet som de känsliga personuppgifterna samlats in för samt om det behövs ytterligare samtycke till delningen eller om det finns lagstöd för att dela personuppgifterna. En förutsättning för delning av personuppgifter mellan bolag i Unibap är att den företas i enlighet med denna Integritetspolicy och relevant personuppgiftslagstiftning.

6. Delning av personuppgifter utanför bolag i Unibap

Unibap kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för Tjänsten kan personuppgifter lämnas vidare till en Unibap kund, leverantörer, underleverantörer, och samarbetspartners om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av Tjänsten. Unibap kan även lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom Unibaps leverantörer för vår verksamhet, till exempel för löneadministration, teknisk support, drift av IT-system, externa testföretag eller leverantörer som hanterar jobbsökningar för vår räkning. Parter som Unibap kan komma att lämna ut personuppgifter till kan befinna sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, vilket innebär att personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EES. Om Unibap lämnar ut personuppgifter till Unibap leverantörer utanför EES kommer vi vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EES. Länder som kan komma att bli aktuella är Taiwan, Israel, Argentina, Uruguay och USA.

Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning. För det fall Unibap omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi överföra personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

7. Personuppgiftsansvarig

 • Unibap AB, org nr 556925-1134,
 • Unibap Incentive AB, org nr 559148-9868,

Svartbäcksgatan 5, 753 20 Uppsala är personuppgiftsansvariga för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

8. Unibap som personuppgiftsbiträde

Unibap är personuppgiftsansvarig för Unibaps behandling av personuppgifter men det kan förekomma situationer där Unibap inte är personuppgiftsansvarig, utan enbart ett personuppgiftsbiträde åt tredje man.

När Unibap behandlar personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av tredje man och Unibap är då bundet av de instruktioner som Unibap fått av den personuppgiftsansvarige. I dessa situationer kan Unibap inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna Integritetspolicy men Unibap kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna Integritetspolicy.

9. Dina rättigheter

Du som individ har rätt att kostnadsfritt efter ansökan ställd till Unibap på adressen ovan (under “Personuppgiftsansvarig”) alternativt via epost, legal@unibap.com få besked om vilka personuppgifter som Unibap behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ditt godkännande, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

10. Ändringar i denna integritetspolicy

Unibap förbehåller sig rätten att vid behov revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till Unibap personuppgiftsbehandling.

11. Kontakta oss

Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på legal@unibap.com.

Uppsala 2018-05-15